Algemene voorwaarden

  1. De Tolker is een eenmanszaak en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 68573979.
  2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Tolker, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
  3. De aansprakelijkheid van De Tolker, of van diegenen die voor haar werkzaam zijn, wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien en voor zover – om welke reden ook-  de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium van de tussen De Tolker en opdrachtgever overeengekomen opdracht.
  4. De bedingen in deze algemene voorwaarden worden ook gemaakt ten behoeve van alle personen die voor De Tolker werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door De Tolker van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten De Tolker aansprakelijk zou kunnen zijn.
  5. De Tolker zal bij het inschakelen van derden vooraf overleggen met opdrachtgever. De Tolker is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
  6. Declaraties van De Tolker moeten binnen 14 dagen worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Bovendien kan in dat geval De Tolker na inkennisstelling van opdrachtgever haar werkzaamheden opschorten. De Tolker is niet aansprakelijk voor schade die hierdoor ontstaat. Alle kosten in verband met de incassering van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van opdrachtgever.
  7. De rechtsverhouding tussen De Tolker en opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank Overijssel, tenzij de wet een andere wijze van geschillenbeslechting voorschrijft.