Privacyverklaring

De Tolker hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en heeft in verband hiermee deze privacyverklaring opgesteld, die van toepassing is op verwerkingen van persoonsgegevens door De Tolker handelsregisternummer: 68573979 (“De Tolker”).  We zullen altijd vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Verwerking. De Tolker verwerkt de vrijwillig door u aan ons verstrekte persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw cliënt (“de persoonsgegevens”), welke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en De Tolker en omdat u, dan wel indirect uw cliënt gebruik wil maken van de diensten van De Tolker.

Persoonsgegevens. De Tolker verzamelt en verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk, waaronder:

 • NAW-gegevens
 • geslacht
 • telefoonnummer en email
 • Medische gegevens, indien en voor zover relevant voor de uitvoering van de overeenkomst

 

 • Voor zover relevant: (contact)gegevens van een wettelijk vertegenwoordiger
 • IP-adres en gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Voor zover relevant: (contact)gegevens van huisarts of andere zorgverlener

In enkele gevallen ontvangt de Tolker ook bijzondere persoonsgegevens in de vorm van BSN nummers, ook al heeft De Tolker deze gegevens niet altijd nodig voor de uitvoering van haar diensten. De Tolker verwerkt BSN nummer uitsluitend als daar een wettelijke grondslag voor is en met uw uitdrukkelijke toestemming.

Doel. De Tolker verwerkt de persoonsgegevens om:

 • contact met u op te nemen in het kader van onze dienstverlening
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • instanties te informeren die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken
 • betalingen af te handelen

De Tolker verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Duur van de opslag. De Tolker bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk maar in ieder geval zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken en zo lang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt per categorie gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar detolker@hotmail.com. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een bericht. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

U kunt dit op veilige wijze doen via de KopieID app van de overheid. Wij adviseren u hierbij uw foto, BSN nummer en paspoortnummer zwart te maken.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Cookies. De Tolker gebruikt (mogelijk) functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat de website naar behoren en zo optimaal mogelijk werkt, en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Mocht u hierover vragen hebben neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Beveiliging. De Tolker neemt de bescherming van de gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Wijzigingen. De Tolker kan deze privacyverklaring aanpassen als gevolg van gewijzigde wetgeving of bij voortschrijdend inzicht. Uiteraard wordt u over deze wijzigingen geïnformeerd.

Vragen en klachten. Mocht u vragen hebben over het privacybeleid van De Tolker dan staan wij u graag te woord of da u kunt een email sturen naar detolker@hotmail.com. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om contact opnemen of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 

Versie: 25 mei 2018